Referat af generalforsamling 29.01.22

Hent referat som pdf-fil

Referat af Duborg-Samfundets generalforsamling
lørdag den 29. januar 2022 kl. 15.00 på Duborg-Skolen.
-

Til stede fra bestyrelsen: Erik Jensen, Rudolf Föh, Gunnar Dyrvig, Lars Nielsen, Christel Hansen (revisorsuppleant).
Almindelige medlemmer: Aase Abild, Editha Wehlitz, Gitte Föh.

-

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
Erik Jensen vælges

2. Valg af referent
Christel Hansen vælges

3. Bestyrelsens beretning om det forgange år, derefter spørgsmål og drøftelse:
Erik Jensen indleder med, at Duborg-Samfundet i det sidste år har mistet John Windberg, der har været en trofast og pålidelig støtte for foreningen, John har været foreningens revisor siden første generalforsamling.
Pandemien har også sat sit præg på Duborg-Samfundets arbejde, der kan karakteriseres ved, at der har været megen planlægning, men lidt gennemførelse.
Erik Jensen retter en tak til gamle elever for bidrag til årsskriftet.
Der foreslås en tydeligere markering af tid og sted for næste års generalforsamling samt en tydeligere markering af størrelsen af medlemsbidraget i næste årsskrift.
Årsskriftet drøftes mht. indhold og layout, hvorefter beretningen godkendes enstemmigt.

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisorsuppleant og bestyrelse, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse af regnskabet.
Gunnar Dyrvig gør rede for, at der i det forelagte regnskab mangler to regninger for trykning af årsskriftet, den sidste regning er fra 2019. Rudolf Foeh og Dy vil endnu engang kontakte H. Alsen, der står for trykningen.
Gunnar Dyrvig skønner, at der indbetales omtrent 3000 € pr. år, men at indbetalingerne er faldet med ca. en tredjedel de sidste tre år. Især de ældre årgange betaler, der er så godt som ingen indbetalinger fra de elever, der forlader skolen uden studentereksamen.
Ingen problemer med kontoføringsgebyrer eller negativrente iflg. Dy
Hidtil har studenterne modtaget en boggave, det diskuteres, om denne ordning skal fortsætte, om der muligvis skal gives bidrag til en studenterfest. EJ kontakter skolen og elevrådet.
Det besluttes at bibeholde beløbet ”Boggaver til afgangselever” på 300 €. Desuden besluttes at afsætte 1000 € til et eventuelt arrangement for Duborg-Samfundet i efteråret. Se punkt 11. Der blev ikke afsat et beløb til en studenterfest.
Regnskabet godkendes.


5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har hidtil været enig om at sende årsskriftet til alle afgangselever, adresserne stiller Duborg-Skolen til rådighed. Da Duborg-Samfundet er en forening, der skal følge de tyske love, vil bestyrelsen undersøge, hvordan eleverne kan optages i Duborg-Samfundet i overensstemmelse med den tyske jura.

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indgået forslag fra medlemmer.

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgettet vedtages med den under punkt 4 vedtagne ændring samt et uændret medlemsbidrag på 5.00 €.

8. Valg af op til 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer – heraf ét med bopæl i Danmark.
Ole Møller (DK), Erik Jensen, Gunnar Dyrvig, Rudolf Föh og Lars Nielsen genvælges.

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Aase Abild og Editha Wehlitz vælges.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
Andrea Teebken vælges som revisor, Christel Hansen fortsætter som revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Bestyrelsen mødes den 22. marts hos Gunnar Dyrvig for bl. a. at diskutere:
Kaffebord for jubilarerne: Skal ikke-jubilarer også inviteres?
Afholdelse af en fest for ”gamle” elever for at vise den ombyggede og renoverede skole frem?
Drøftelse af forslag om repræsentation af Duborg-Samfundet i forbindelse med Løve-løbet den 1. maj?

Referent: Christel Hansen, 8. februar 2022

Det vedtagne budget for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Eventuelt fest for gamle elever 1000 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 6500 €

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Endelig indkaldelse til
Generalforsamling for Duborg-Samfundet
lørdag den 29. 1. 2022 kl. 15
i Duborg-Skolens fællesareal.

Generalforsamlingen er annonceret i årsskriftet og på hjemmesiden i december 2021, og her er det underskrevne regnskab også offentliggjort.
Dagsorden (er som anført i vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)
Budgetforslag for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 5500 €

På grund af coronasituationen har bestyrelsen overvejet, hvordan generalforsamlingen kan afholdes. Vi er kommet frem til, at det vil være forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, idet vi under mødet skal overholde de gældende coronaregler for S-H og Duborg-skolen: Deltagerne skal opfylde G2+ bestemmelserne (
geimpft oder genesen und frisch getestet oder geboostert), og alle skal bære maske under mødet.
Man skal desuden melde sin deltagelse til Erik Jensen senest den 27. 1. 22: erik2jensen@gmail.com
Bemærkninger til dagsordenen: Der skal i år afholdes valg til bestyrelsen og revisionen. Bestyrelsen modtager meget gerne kandidatforslag, men medlemmerne af bestyrelsen modtager også genvalg. På grund af John Windbergs død er det nødvendigt at vælge en ny revisor. Også andre forslag fra medlemmerne kan rettes til Erik Jensen indtil den 27. 1. 22. Det er ikke helt i overensstemmelse med vedtægterne, men i den nuværende situation må det være rimeligt.
Bemærkninger til budgetforslaget: Forslaget om 2400 € til trykning skyldes, at vi ikke har modtaget en regning for trykning sidste år og derfor i år må regne med at skulle betale for 2 år. Den computer, der blev bevilliget sidste år, er endnu ikke indkøbt, og er derfor igen anført i budgetforslaget.
Vi håber, at mange trods den igangværende coronabølge har lyst og mod til at deltage. Vi kan alle biidrage til, at mødet foregår coronamæssigt forsvarligt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Link til pdf-fil

Duborg-Samfundets juni-brev 2020

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet!

I denne sære tid rammes Duborg-Samfundet lige så hårdt som andre, der har planlagt sammenkomster.
Genforeningsarrangementer er aflyst eller udsat. Årsmøderne, der skulle være begyndt den 19. juni, er aflyst. Duborg-Skolens dimission, der skulle have fundet sted samme dag, er ligeledes aflyst. Vi kan vist alle have lidt ondt af årets studenter, der i tiden op til og efter dimissionen skulle have fejret afslutningen på et langt skoleliv sammen med de øvrige i årgangen. Det ville højst sandsynligt have været deres sidste møde.

Og den traditionelle sammenkomst for gamle elever går slet ikke, for Danmarks grænser er endnu lukkede, og kravet om det maksimale antal deltagere kunne vi heller ikke opfylde. Det er alt sammen trist og meget ærgerligt.
Man hverken skolen eller vi fra Duborg-Samfundet har indflydelse på tingene.

Til gengæld er det Duborg-Samfundets håb, at vi til efteråret i forbindelse med festligholdelsen af skolens 100-års dag kan være med og arrangere en festlig sammenkomst for gamle elever og lærere, sådan som vi har gjort det ved tidligere runde fødselsdage for den gamle skole.

Den sære tid skal ikke slå os ud.
Vi arbejder allerede nu på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul.

Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet
”blive i Sydslesvig eller rejse væk”.

Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden Sydslesvigere Worldwide har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen.
Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, - men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift.
Alle har en historie og ingen historie er rigtigere end en anden. Undertiden er det sådan, at livet er det, der sker, mens man overvejer, hvad man skal bruge sit liv til.
Send dit bidrag til mailadressen:
postmaster@duborg-samfundet.dk. Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.
Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.

Sammenkomsten til efteråret vil vi annoncere på hjemmesiden og ved en annonce i Flensborg Avis.
Vi ser frem til en mere normal tilværelse på den anden side af coronakrisen.

Mange hilsner
Erik Jensen, formand
Duborg-Samfundet

Omtale i FlA

Den stiftende generalforsamling lørdag 18.01.2020 blev omtalt i Flensborg Avis 23.01.2020.

Se omtalen her!

Stiftende generalforsamling

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for foreningen "Duborg-Samfundet"
18. januar 2020.

Duborg-Samfundets vedtægter findes her: KLIK!

Referat af generalforsamlingen findes her KLIK!

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Gunnar Dyrvig
Rudolf Føh
Erik Jensen
Lars Nielsen
Ole Møller