2022

Jubilæum og dimission 2022

Dimission 24. juni 2022
Til Duborg-Skolens jubilarer.

Vi indbyder alle, der har henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- eller 70-årsjubilæum til hyggeligt samvær med kaffe/te og kage efter Duborg-Skolens dimission af dette års afgangselever.


Dimissionen finder sted den 24. 6. 22 kl 15 på skolen, og efter dimissionen mødes vi i prøvesalen. Vi håber, at mange møder op og tilføjer stilfærdigt, at alle tidligere elever er velkomne.


På gensyn den 24. 6. 2022


Erik Jensen


Formand for Duborg-Samfundet
.

Referat af generalforsamling 29.01.22

Hent referat som pdf-fil

Referat af Duborg-Samfundets generalforsamling
lørdag den 29. januar 2022 kl. 15.00 på Duborg-Skolen.
-

Til stede fra bestyrelsen: Erik Jensen, Rudolf Föh, Gunnar Dyrvig, Lars Nielsen, Christel Hansen (revisorsuppleant).
Almindelige medlemmer: Aase Abild, Editha Wehlitz, Gitte Föh.

-

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
Erik Jensen vælges

2. Valg af referent
Christel Hansen vælges

3. Bestyrelsens beretning om det forgange år, derefter spørgsmål og drøftelse:
Erik Jensen indleder med, at Duborg-Samfundet i det sidste år har mistet John Windberg, der har været en trofast og pålidelig støtte for foreningen, John har været foreningens revisor siden første generalforsamling.
Pandemien har også sat sit præg på Duborg-Samfundets arbejde, der kan karakteriseres ved, at der har været megen planlægning, men lidt gennemførelse.
Erik Jensen retter en tak til gamle elever for bidrag til årsskriftet.
Der foreslås en tydeligere markering af tid og sted for næste års generalforsamling samt en tydeligere markering af størrelsen af medlemsbidraget i næste årsskrift.
Årsskriftet drøftes mht. indhold og layout, hvorefter beretningen godkendes enstemmigt.

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisorsuppleant og bestyrelse, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse af regnskabet.
Gunnar Dyrvig gør rede for, at der i det forelagte regnskab mangler to regninger for trykning af årsskriftet, den sidste regning er fra 2019. Rudolf Foeh og Dy vil endnu engang kontakte H. Alsen, der står for trykningen.
Gunnar Dyrvig skønner, at der indbetales omtrent 3000 € pr. år, men at indbetalingerne er faldet med ca. en tredjedel de sidste tre år. Især de ældre årgange betaler, der er så godt som ingen indbetalinger fra de elever, der forlader skolen uden studentereksamen.
Ingen problemer med kontoføringsgebyrer eller negativrente iflg. Dy
Hidtil har studenterne modtaget en boggave, det diskuteres, om denne ordning skal fortsætte, om der muligvis skal gives bidrag til en studenterfest. EJ kontakter skolen og elevrådet.
Det besluttes at bibeholde beløbet ”Boggaver til afgangselever” på 300 €. Desuden besluttes at afsætte 1000 € til et eventuelt arrangement for Duborg-Samfundet i efteråret. Se punkt 11. Der blev ikke afsat et beløb til en studenterfest.
Regnskabet godkendes.


5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har hidtil været enig om at sende årsskriftet til alle afgangselever, adresserne stiller Duborg-Skolen til rådighed. Da Duborg-Samfundet er en forening, der skal følge de tyske love, vil bestyrelsen undersøge, hvordan eleverne kan optages i Duborg-Samfundet i overensstemmelse med den tyske jura.

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indgået forslag fra medlemmer.

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgettet vedtages med den under punkt 4 vedtagne ændring samt et uændret medlemsbidrag på 5.00 €.

8. Valg af op til 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer – heraf ét med bopæl i Danmark.
Ole Møller (DK), Erik Jensen, Gunnar Dyrvig, Rudolf Föh og Lars Nielsen genvælges.

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Aase Abild og Editha Wehlitz vælges.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
Andrea Teebken vælges som revisor, Christel Hansen fortsætter som revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Bestyrelsen mødes den 22. marts hos Gunnar Dyrvig for bl. a. at diskutere:
Kaffebord for jubilarerne: Skal ikke-jubilarer også inviteres?
Afholdelse af en fest for ”gamle” elever for at vise den ombyggede og renoverede skole frem?
Drøftelse af forslag om repræsentation af Duborg-Samfundet i forbindelse med Løve-løbet den 1. maj?

Referent: Christel Hansen, 8. februar 2022

Det vedtagne budget for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Eventuelt fest for gamle elever 1000 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 6500 €

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Endelig indkaldelse til
Generalforsamling for Duborg-Samfundet
lørdag den 29. 1. 2022 kl. 15
i Duborg-Skolens fællesareal.

Generalforsamlingen er annonceret i årsskriftet og på hjemmesiden i december 2021, og her er det underskrevne regnskab også offentliggjort.
Dagsorden (er som anført i vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)
Budgetforslag for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 5500 €

På grund af coronasituationen har bestyrelsen overvejet, hvordan generalforsamlingen kan afholdes. Vi er kommet frem til, at det vil være forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, idet vi under mødet skal overholde de gældende coronaregler for S-H og Duborg-skolen: Deltagerne skal opfylde G2+ bestemmelserne (
geimpft oder genesen und frisch getestet oder geboostert), og alle skal bære maske under mødet.
Man skal desuden melde sin deltagelse til Erik Jensen senest den 27. 1. 22: erik2jensen@gmail.com
Bemærkninger til dagsordenen: Der skal i år afholdes valg til bestyrelsen og revisionen. Bestyrelsen modtager meget gerne kandidatforslag, men medlemmerne af bestyrelsen modtager også genvalg. På grund af John Windbergs død er det nødvendigt at vælge en ny revisor. Også andre forslag fra medlemmerne kan rettes til Erik Jensen indtil den 27. 1. 22. Det er ikke helt i overensstemmelse med vedtægterne, men i den nuværende situation må det være rimeligt.
Bemærkninger til budgetforslaget: Forslaget om 2400 € til trykning skyldes, at vi ikke har modtaget en regning for trykning sidste år og derfor i år må regne med at skulle betale for 2 år. Den computer, der blev bevilliget sidste år, er endnu ikke indkøbt, og er derfor igen anført i budgetforslaget.
Vi håber, at mange trods den igangværende coronabølge har lyst og mod til at deltage. Vi kan alle biidrage til, at mødet foregår coronamæssigt forsvarligt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Link til pdf-fil